game bài đổi thưởng uy tín

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
00 17     1 1         1   1               1     2   1     1               1       1         1 1 1     1               1   1 00
01 12 1     1 1 1   1                                 1     1       1 2             1   1                                   01
02 14 1       1           1                     1 1                   1 1       2     2 1                         1       1 02
03 7   1                         1                       2                         1     1                           1     03
04 11               1                       1                               1           1 1     1     1 1   1 1       1     04
05 5                   2                                     1         1                                         1         05
06 7       1                                                 1 1                 1       2     1                           06
07 12   1                   1   1   1   1   1                     1           1           1           1             2       07
08 21       1               2   1 1 1     1 1 1         1               2   1           1     2 2 1 1     1                 08
09 9 1   1                   1       1                   1           1                 1             1         1           09
10 10 1       1     1                           1     1                                             2     1   1     1       10
11 6               1           1             1     1                                       1               1               11
12 8                       1                     1       1                   1     1   1     1                 1           12
13 8         1       1                                 1     1                       1       1     2                       13
14 14 1     1         1 1       1   1   1             1                         1         1       1 1                 1 1   14
15 20 1           1       1           1           1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       15
16 12         1                   2 1 1       1         1                   1 1     1           1                     1     16
17 12               1         1                                 1             1 1           1       1 1 1       1 1     1   17
18 13       1 1 1     1 1                   1   1       1       1       1 1                     1                 1         18
19 8 1           1       1           1   1                 1                                           1         1         19
20 15               1     1   2           1 2         1           1                 1         1         1   1           1 1 20
21 11             1 1   1     1               1                     1   1         2             1                         1 21
22 11                           1       1     1   1       1 1       1     1                         1         1 1           22
23 9                 1 1                         1       2               2                           1       1             23
24 13                 1   1       2                   2         1     1           1                         2   1         1 24
25 11         1   1                                 1         1   1   1     1       1         2                   1         25
26 9             1   1                                     1 1             1                         1   1   1           1 26
27 9           1           1           1               1           1         1           1                 1 1             27
28 10   1 1 1               1                   1 1       1     1   1                             1                         28
29 14       1   1                       1 1 1   1     1 2                 1         1           1 1             1           29
30 10           1       3               1         1                     1                       1 1           1             30
31 8                                                             1         1 1     1                 1   1 1       1       31
32 4     1                                                   1                                 1       1                   32
33 9   1             1                                     1                   1     1   1 1   1       1                   33
34 13   1       1                   1 1 1             1 1         1     1       1                         2           1     34
35 9 1     1     1       1           1                                 1                                       1   1 1     35
36 8     1 1                 1       1       1                         1     1 1                                           36
37 10                                                       1         1   1 1           1             1     2 1     1       37
38 23       1       1 1                     1 1     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1   38
39 5                       1                   1                             2     1                                       39
40 17     1       1 1                             2   1                   1 2           1     1         1         1   2   2 40
41 11         1       1             1 1           1           1   1                               1   1 1               1   41
42 10     2               1         1       1                     1       1   1           1         1                       42
43 16 2 1   1   1         1 1                         1 1   1     1     2 1                           1 1                   43
44 15 2     1 2 1 1   1     1     1       1       1                 1                                               1   1   44
45 9 1         1         1                             2                 1                 1             1               1 45
46 8     1     1 1         1               1             1                           1           1                         46
47 8   1           1   1       1         1 1                                               1 1                             47
48 11   1 1         2           1   1                           2     1           1               1                         48
49 13   1                               2   1   1             2 1   1           1                 1                 2       49
50 2                         1                       1                                                                     50
51 14   1                         1               1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1                   51
52 13   1     1                   1       1               1 1   2 1     1   1           1               1                   52
53 11   1       1                     1 1       1       1                     1   1 1 1                                   1 53
54 9                             1   1       1 1                   2             1               1 1                       54
55 10             2         1         1 1     1                             1   1               1                 1         55
56 7                 1     1 1     1                                                     1                       1 1       56
57 12       1     1                   1 1               1   1 1             1 1             1     1           1             57
58 13   1 1           1         1 1         1 1 1           1                     1           2                           1 58
59 12                       1                       1         1 1   2               1 1               1     1   1     1     59
60 13 1           1                                       1 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1 60
61 12 1           1       1     1                                 1             1                   1 1 2   1       1       61
62 7   1 1       1                       1 1                                   1                                       1   62
63 11                                     1   1           1       1       1 1       1 1   1                     1       1   63
64 10       1                   3   1                                           2     1     1                     1         64
65 7     1     1         2       1                                                                 1             1         65
66 5                   1     1 1                                             1                           1                 66
67 9                   1       1       1     1 1                     1                           1           1 1           67
68 7 1                               1       1                               1                         1     1         1   68
69 9           1       1         1 1   1               1                               1             1                   1 69
70 12                 2             1               1           1   1   1 1         1 1         1                         1 70
71 7         1     1   1 1             1                                   1                           1                   71
72 12                         1   1       1   1 1     1         1     1       1                               1       2     72
73 9         1       1                                 1       1     1           1   1       1                       1     73
74 9 1   1             1                                           2                 1             1     1         1       74
75 14           1                   1     3           1   1 1 1                 1             1       1                 1 1 75
76 15             1                 1 1 1     1   1             1     1       1           1 1             1 1           1 1 76
77 7   1       1           1   1                                                                 1       1               1 77
78 8     1                 1         1       1   1                                     1                             1 1   78
79 11                         1       1                         1     1           1             1   1 1       1 1       1   79
80 12                                     1           1       1         1         1         1             1     1 1 1 1 1   80
81 6                         1   1                 1         1       1                                                 1   81
82 8                     1                 1                               1         1 1           1       1 1             82
83 12     1         1                     1 1                           1   1     1             1 1       1           1 1   83
84 14       1 1       1         1   2         1     2       1             1         1                         1     1       84
85 6                                 1           1                   1   1             1 1                                 85
86 10 1 1     1           1       1             1                                   1   1     1           1                 86
87 15         1 1           1 1         1               1             1 1                 1   1       1       1 1       1 1 87
88 14   1     1     1         1             1       2 1       1   1                     1 1                 1   1           88
89 7               1 1           1   1             1   1                                           1                       89
90 9                   1       1         1       1 1       2                               1   1                           90
91 10               1                                     1 1             1     1     1       1             1   1 1         91
92 7         1               2                           1         1         1       1                                     92
93 13           1   1       1     1       1     1               1               1 1           1   1               2         93
94 9           1         1     1                                       1             1   1         1       1       1       94
95 13   1 1             1   1 1     1               1             1       1                       1       1       1   1     95
96 8       1     1                           1               1                             3             1                 96
97 9                                       1     1 1                             1 1                       1   2   1       97
98 14     1 1     1       1   1                   1 1   1       1 1 1                                   1   1     1         98
99 14                   1           1   1       2             1   2               1 1 1   1           1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
Ngày
/
Tháng
Game casino Casino game poker Baccarat casino Game bài Casino game nổ hũ Bóng rổ Tỉ số bóng đá xổ số miền Nam Thể thao Cá độ thể thao poker Game poker Baccarat Trò poker Bóng đá