game bài đổi thưởng uy tín

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8                     1   1     1       1 1     1   1                                             1                     00
01 13 1 1         1 1               1     1   1                 1             2         1                   1         1     01
02 9 1                                 1 1 1       1         1 1                     1                           1         02
03 10         1               1                               1 1       1       1         1   1         1         1         03
04 7           1                     1                       1     1 1                   1                         1       04
05 10 1                     1       1   1                                       1         1               1 1 1 1           05
06 13   1       1       1       1   1                                         1                 1             1       1 2 2 06
07 17           1               1     1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1         07
08 9     1                       1                           1     1                 1           1 1             1 1       08
09 14         1 1           1 1     1 2 1       1                         1     1           1   1             1             09
10 8   1           1         1   1                             1   1           1                           1               10
11 6     2                                             1                 1                             1 1                 11
12 9           1                 1                           1       3                 1   1       1                       12
13 11               1 1 1         1             1 1             1     1   1   1                               1             13
14 15           1 1       1     1         1 1               1               1             1   1     1 1     1 2             14
15 11       1       1   1     1                                   1           1       1                 1         1   2     15
16 12 1 1           1                             1   1       1       1         1               1             1 1       1   16
17 11     1 1                           1         1 1   1 3           1                   1                                 17
18 10 1     1         1             1                             1                 1               1 1 2                   18
19 5           1                                                         1                   1                     1 1     19
20 14 1                 1   1 1 1                                 1 1                   1   1 1     1 1             1   1   20
21 14                 1         1   1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1   21
22 11     1 2                               1                                 1     1         1       2           1     1   22
23 9           1                     1     1             2   1 1             1                                 1           23
24 5 1         1                                         1       1                         1                               24
25 7 1                 1             1           1     1                   1                                             1 25
26 16 1 2                           1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1       26
27 9   1   1         1           1 1   2                   1                                           1                   27
28 13               3                                     1     1             1 2   1           1 1       1 1               28
29 14   1             1   2       1                 2       2                                             1     1     1   2 29
30 6 1       1           1                                   1                 1                                         1 30
31 17     1   1   2     1 1 2           1   1 1                                         1 1 1       2                   1   31
32 6       1 1                                 1                       1                               1     1             32
33 10         1   1 1                                   1                   1     1           2   1                     1   33
34 5                       1 1         1                         1             1                                           34
35 11 1                     1   1 1     1                           2             1 1                           1         1 35
36 10                   1     1 1                 1   1     1           1                 1 1   1                           36
37 9                                         1       1           1           1   3   1                   1                 37
38 10             1               1   1           1                   1     1             1 1     1         1               38
39 14         1       1             1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1     39
40 18       3           1         1   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1 40
41 13 1     1 1           1       1               1     1                     1   1 1                   1           1 1     41
42 6             1 1         1   1             1                                                               1           42
43 4                       1               1                             1         1                                       43
44 13                       1       1           4     1     1     1                         1               1     2         44
45 11                 1   1                                     2       1           2               1     2               1 45
46 7                                         1 1     1                     1           1         1                   1     46
47 12 1             1         1           2   1                     1                   2         1 1 1                     47
48 14     1         1     2           1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1     48
49 14 1                               1                 3       1           1       3       1       1           1       1   49
50 9                   1 1     1         1       1                     1 1   2                                             50
51 12     1   1       1 1                 1       1                                       1       2       1   1     1       51
52 15   1     1 1       1     1         1         1                           1           1       2 1   1 1   1             52
53 17     1     1       1           1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1     53
54 12 1 1             1       1     1                 1               1     1                 1 1 1             1           54
55 14         1                       2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1               55
56 12                           1             1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1       56
57 10             1           1 1                     1     1               2               1   1               1           57
58 9                                               1         2   1             1     1 1     1                 1           58
59 14   1     1           1                       1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1   59
60 6               1           1                                     1                               1           1 1       60
61 8     1     1     1                                   1         1 1                             1                     1 61
62 8           1               1   1 1   1                           1                             1                 1     62
63 16       1           1   1     2   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1           63
64 19 1 1         1                                 3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1   64
65 8         1 1                           1       1 1                           1         1   1                           65
66 5           1                 1                                                     1               1       1           66
67 10   1                             1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 67
68 10           1       1         1       1 1             1   1             1           1                 1                 68
69 10       1           1           1   1 1   1             1           1 1                               1                 69
70 13     1         1       1               1   1     1         1           1     1         1               1           1 1 70
71 9                 1     1       1     1               1       1                                           1   1   1     71
72 15             2   1     1   1         1     1           1         1             1     1     1 1             1 1         72
73 7   1           1                       1 1                       1               1                       1             73
74 11 1 1 1                   1                     1                 1   1       1           1               1           1 74
75 8                                   1 1         1                   1             1     1 1       1                     75
76 8             1         1                                   1   1                 1                               1 1 1 76
77 15     1           1         2   1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 77
78 9       1 2         1                                   1                           2                             1 1   78
79 4 1                       1                                         1                                               1   79
80 12       1               2                 1         1       2   1     1       1                         1       1       80
81 8     1 1       1                 1         1                                     1               1     1               81
82 9               1         1                           1                                 1           1   2     1   1     82
83 10         1       2                 1           1   1         1     2       1                                           83
84 7                           1                     1     1                         2                                 1 1 84
85 10       1   1         1 1   1 1                                       1   1   1             1                           85
86 11   2                                 1   1     1               2   1                       1       1 1                 86
87 14     1             1 1           1                     1     1 1             2 1       2         1             1       87
88 11       1                 1                       1     1   1 1           1           1   1             1             1 88
89 10     1   1           1                                               1         1     1         2               1   1   89
90 9             1                               1 1     1       1                               1           1   1 1       90
91 8             1       1   1   1             2       1                                                                 1 91
92 13     1       1                                   1         1 2 1                 2   1       1         1     1         92
93 5                 1                       1 1                                                 1                 1       93
94 14         1     1   1       1       1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                       94
95 11             1                     1     1             1             2     1     1         1           1     1         95
96 9                       1               1 1     1   1                 1                     1       1       1           96
97 12   1       1     1                     1   1                                   1   1       1 1       1       1 1       97
98 10                 1   2                             1             1       1       1         1 1                 1       98
99 16     1       2               1 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
Game casino Casino game poker Baccarat casino Game bài Casino game nổ hũ Bóng rổ Tỉ số bóng đá xổ số miền Nam Thể thao Cá độ thể thao poker Game poker Baccarat Trò poker Bóng đá