game bài đổi thưởng uy tín

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11 1             1     1       1 2 1                               1                 1       1       1                   00
01 11   1           1   1     1         1                     1         2       1                   1                     1 01
02 22             1                         1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   02
03 13         1               1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       03
04 19 1 2   2 1         1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     1           04
05 11   1                   1 2   1                   1 1     1           1                           1       1             05
06 11           1           1                     1   1   1       1                         1 1     1     1       1         06
07 18     3 1           1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           1           07
08 12         1   1       1     1       1             2           1 1                         1           1       1         08
09 16               2 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             09
10 20     1 1               1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1     2     1   10
11 17     1 1         1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1     11
12 17 1       1 1             1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1     1   2   12
13 13 1                       2         1         1           1       1           1         1 1             1     1       1 13
14 14     1           1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1             1   14
15 13         1         1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1                   15
16 16     1         1     1                                     1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 16
17 12                           1   1     1                   1   1                     1 2                   1 1   1 1     17
18 11 1             1 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1             18
19 21 1           1 1 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1         1   19
20 15 1 1   1 2   2     1           1                       1         1             1   1             1       1             20
21 14           2               1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1     21
22 12 1     1         1 2                         2     1                             2         1         1                 22
23 18           1                   1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1   23
24 14 2 1 1             1           1     1       1             1   1       1   1     1                           1         24
25 11       1   1     1                         1               1             1         2   1                     1 1       25
26 19 1       1 1 1     1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2         1     26
27 19     2   1   1 1     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1                 1     27
28 17           1 1 1 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         2   1     1 28
29 13                           1               1   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1 29
30 16         1 1       1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                                   30
31 28     1 2 2 1   1               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1             31
32 20       1 1     1   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1 32
33 16   1           1 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1 33
34 18 1             1       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         1 1         34
35 18   2 1                             1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1     35
36 15                             1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1   36
37 16         1 1             1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 37
38 10   1     1   1   1     1                 1     1                                                           1 1       1 38
39 23   1             1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1 39
40 16 1     1               1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       40
41 19     1               1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1       41
42 16   1         1     1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 1     1   1 42
43 18           1             1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1                     43
44 16                 2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1         44
45 19   1 1     1       1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     1           45
46 18   1                 1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   1         1 46
47 18 1   2 1       1       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1       47
48 19 1   1       1 1 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 48
49 15 1     1   1   1       1     1             1     1     1         1     1       1                           1   1     1 49
50 21       2 1 1       1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                       50
51 14   1       1     1   2                   1           2 1 1                             1           1       1     1     51
52 9       1       1   1                                         1       1     1     1         1                       1   52
53 10         1                               1             1   1           1                     1             1 1   2     53
54 19     1 1 1 2     1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1     54
55 15           1 1 1 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1           1   55
56 8 1 1                         2                           2                                   1                 1       56
57 16     1     1 2         1           1             1         1         1 1   1             1   1             2     1     57
58 17       1   1 1     1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1   58
59 22             1       1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1         59
60 14   1                   1       1             1       1         1               1               2     1       1 1 1   1 60
61 13 2             1     1       1     1                   1             1       1           1     1         1     1       61
62 11   1           1 1       1           2                                         1 1   1         1   1                   62
63 16                     1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1 63
64 12 1         1           1           1     1         1 1   1     1               1                         1         1   64
65 15     1       1     1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1         1   65
66 17         1                 1   1               2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       66
67 17       1     1   1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2 67
68 20 1       2 1   1 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                     1   1 2 68
69 13         1           1 2   1           1   1             1   1     1               1               2                   69
70 19               2               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                         70
71 18   2 1         1 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1           1     71
72 24 1 2 1         1     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2             2 1     72
73 11                 1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1               73
74 19 1       1   1         1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       74
75 19                 1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1               2   75
76 16           1                       1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1     76
77 16       2     1   1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1 77
78 19 1       1   1       2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1         2   78
79 14                                                             1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1 79
80 12                                               1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   80
81 21           1             1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1   81
82 22 1           2       1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                 82
83 18     1                       1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1   83
84 24       2     1     2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1 84
85 14   1   1               2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2                   85
86 14     1                               1 1 1 1     3                               1     1                     1   1 2   86
87 12                 1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               1   1       87
88 19           2 1                       1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       88
89 16       1 1     1   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1             1     89
90 21   2     1               2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     90
91 19             1     1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2     1       91
92 11                         1             2   1                 1                   1   1           1 1             1   1 92
93 12 1                               1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1                   93
94 12     1 1 1       1               1   1                       1           1       1             1       1           1   94
95 10                   1                 2             1 1                     1 1                   1               1   1 95
96 20   1 1         1             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1 96
97 11     1       1   1         1     2                 1   1         1         1         1                                 97
98 16 1                 1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               98
99 11   1               1       1       1             1                     2 1                 1     1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
Game casino Casino game poker Baccarat casino Game bài Casino game nổ hũ Bóng rổ Tỉ số bóng đá xổ số miền Nam Thể thao Cá độ thể thao poker Game poker Baccarat Trò poker Bóng đá