game bài đổi thưởng uy tín

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1 1               1   1       1             1                               1     2                           1     00
01 7                 1     1   1                                     2                   1             1                   01
02 11       1 1 1     1     1           1       1             1 1                   1                     1                 02
03 16     1                             1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1           1 2   03
04 15           2       1             1 1           1 1                 1     2       1                     1 1     1   1   04
05 19         2     1   1   1 1   1       1                   1 1 1       1             1                   1   1 2   1 1   05
06 11       1 1               1                           1         1       1       1       1         1   1 1               06
07 12     1                 1       1           1       1         2             1     1 1           1             1         07
08 15   1         1       1                   1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1                     1 08
09 11         1                                         1     1                   1       1 1   1     1 1       1     1     09
10 10       1                       2                 1       1   1                   1                     2           1   10
11 8                 1       1 1   1                     1 1                                         1               1     11
12 14         1     1 1         1         2   1   1               1                         1 2 1   1                       12
13 11     1                     1 2                   1       1               1     2     1 1                               13
14 8   1                       1 1                           1                     1     1       1               1         14
15 14 1 1     1     1   1                   1         1             1               1         1     1   1   1             1 15
16 12 1           1 1   1 1             1         1 1                     1         1     1               1                 16
17 10         1                 1   1             1                               1             1 1 1               1 1     17
18 13   1 1         1     1                             1                   1 1 1           4                 1             18
19 9       1                               1   1   1   1                 1                     2                         1 19
20 8                                 2                   1 1       1                 1               1                 1   20
21 6 1 1 1                                 1                     1     1                                                   21
22 10 1           2   1       1 1       1                                   1           1                         1         22
23 10     1                   1           1     3   1                 1         1                                         1 23
24 5             1                             1             1                                           1   1             24
25 11           1 1   1       1                   1             1 1         1   1                         1           1     25
26 11           1           1 1   1 1       1                                   1       1               1 1     1           26
27 9 2                 1 1                                             1   1                     1                 1 1     27
28 9 1                           1   1                         1       2           1               1         1             28
29 10     1                                         1         1 1   1           1         1       1               1       1 29
30 11     1                 1           1                       1           1         1       1 1       1       1         1 30
31 13   1               1                               1 1 1 1     2       1       1                       1     1     1   31
32 13   1       1     1 1       2                 1       1                           1             2         2             32
33 10             1       1                       2     1           1     1                       1   1                 1   33
34 6                             2                                                               1         1 1           1 34
35 13                         1     1 2       1                     1 2 1               1                     1         1 1 35
36 12                     1       1 1 1   1 1       1                     1               1   1           1       1         36
37 12         1             1           1       1   1                   1 1           1                   1   1   1     1   37
38 10     1                         1     1                       1     1       1       1                 1     1     1     38
39 15   1                     1                         1               1   1         1 1     1 2           1 1 1   2       39
40 13         1 1     1   1       1                     1                               1       1 2 1             1 1       40
41 12           1               1           1         1 1             1     1 1 1     1   1                         1       41
42 10     2 1                             2                     1     1         1                             1     1       42
43 17 2                 2                   1 2                     1   1         2 1                     1 2           2   43
44 11             1 1                         2       1           1         1             1                   1 2           44
45 12     1 1             1   1           1                     1           1           1             2         1         1 45
46 6 1       1     1                   1                                                                   1         1     46
47 15                 1   1     1     1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2                     47
48 5             1                         1                                                                       1     2 48
49 14       1     1           1     2             1     1                 1                     1     1 1   1           2   49
50 11   1                             1               1       1   1 1   1   1                         1 1             1     50
51 11         1       2               1   1                 1           1 1       1         1     1                         51
52 10                       2       1       2     1         1                 1       2                                     52
53 8                       1         1                   1     1 1         1     1                   1                     53
54 12   1       2                     1               1       1         1       1     1 1 1         1                       54
55 13     1                               1     1     1   1             1         2           1   1 1   1       1           55
56 10   1         1   1                 1               1   1                 2                 1               1           56
57 12       1   1       1                     1   1   1     1         1       1 1       1               1                   57
58 11   1 1                                         1 1   1     1             1             1                 1     1 1     58
59 11       1   1       2         1                 1   1     1 1               1                               1           59
60 16   1     1   1     1   1 1           1 1 1           1 1       1               1             1       1         1       60
61 8         1                               1             1             2       1                 1                 1     61
62 13 2             1                 1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1                 62
63 12   1     1   1           1   1 1 2                     2                   1                     1                     63
64 11             1 1 1                         2     1   1                           1 1     1             1               64
65 11             1       1     1           1   1               1         1         1         1         1             1     65
66 8                   1   1                       1     1 1                         1                       1 1           66
67 6                 1     1           1                           2                                   1                   67
68 13     1               1             1       1 1     1         1 1                         2               2       1     68
69 8               1     1             1             1               1   2                                               1 69
70 8       1   1     1   1                   1                       2                                                   1 70
71 6       1   1                 1                     1 1                                 1                               71
72 9   1                   1                 1           1         1             1           1           1       1         72
73 7                                                                               2         1       1     1       1   1   73
74 13               1     1                             1                 1                 4   1 1         1       2       74
75 12     1 1   2             2   1                 1     1                     1         1 1                               75
76 13 1             1       1   1       1   1     1           1 1           1           1               2                   76
77 7               1                   1 1                               1   1                                 1   1       77
78 11 2                       1     2               1               1         1           1     1       1                   78
79 12 1       1     1           1         1         1         1             1             1           1   1   1             79
80 10   1                                   1   1                 1               1   1       1           2     1           80
81 7       1             1                         1 1                               1 1                       1           81
82 11         1   1 1       1                   1           1   1     1   1             1     1                             82
83 20                 2   1       2         1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1             1       1 83
84 13                                       1 1           1                 2 2 1 1             1 2               1         84
85 13                         1 1   1                         1   1   1               1               1     1     2     2   85
86 14     1 1                   1 1   1 1 1             1           1       1             1     1 1 1                       86
87 9 1       1                                               1                   1   1   1         1             1       1 87
88 10                               1             2 1         1       1           1     1                               1 1 88
89 8       1                                 1 1                                   1         1         1 1     1           89
90 9       1       1           1       1               1   1   1                 1                         1               90
91 3                                         1       1                                                               1     91
92 8       1       1   1                           1     1             1                                         1   1     92
93 2                                                                                             1                       1 93
94 5       1                                                                     1 1             1     1                   94
95 11             1 1 1           1     1     1   1                                     1     1         1           1       95
96 8           1 1     2             1                         1 1                                           1             96
97 11   1                   1               1       1       1     1                             1       1         1 1 1     97
98 10                   1   1                     1         1           1     1 1               1   1 1                     98
99 11           1         1     1   1             1               1                         1         1         1   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
Game casino Casino game poker Baccarat casino Game bài Casino game nổ hũ Bóng rổ Tỉ số bóng đá xổ số miền Nam Thể thao Cá độ thể thao poker Game poker Baccarat Trò poker Bóng đá